Rok 2015


  • Wykonanie remontów cząstkowych w ramach projektu “Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2014 do 2018 – cz. II Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75 zadanie nr 1 DW 783,791.”
  • Wykonanie robót nawierzchniowych na moście i dojazdach do obiektu w ramach realizacji kontraktu “Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4136S, ul. Gilowicka w Bojszowach w km 0+351.”
  • Przebudowa ulicy Jaskrowej w Zawierciu wraz z budową nowego odcinka drogi i odwodnieniem.
  • Budowa lub przebudowa (remont drogi istniejącej), wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych poszczególnych uczestników postępowania scaleniowego dla wsi Niegowonice.
  • Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic gminnych: Snopkiewiczówny NR 320348S, Rączki nr 320221S, Okólnej nr 320168S w Zawierciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i uzupełnieniem odcinków kanalizacji sanitarnej.
  • Remont kapitalny jezdni i chodników w ul. Osiedlowej w Zawierciu.
  • Wykonanie jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej wraz z ich odwodnieniem w drodze publicznej gminnej ul. Szpitalna na odcinku od ulicy Aleja Wolności do ulicy Mała Szpitalna w Myszkowie.
  • Wymiana nawierzchni: ul. Okrzei i odcinka ul. Tartacznej w Łazach.
  • Wykonanie odwodnienia odcinka ulicy Okrężnej w miejscowości Niegowonice.
  • Wykonanie robót drogowych w ramach budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. Gierdroycia 10 w Krakowie.

 

Zdjęcia ukażą się wkrótce…