Construction work in progress

Nagłówek

Niniejszym informujemy, iż firma Tranzit sp. z o.o. realizuje projekt pt. Drogi przyjazne środowisku - proekologiczna technologia produkcji mieszanki do budowy nawierzchni asfaltowych, który otrzymał dofinansowania w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Cel projektu: wdrożenie do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej składającej się z odpadów granulatu asfaltowego, żużli pohutniczych oraz miału gumowego w celu uzyskania wysokiej klasy nawierzchni drogowej typu cichego.

Numer projektu: numerze WND-RPSL.03.02.00-24-02HA/20

Kwota ogółem:10 455 000,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 8 500 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3 825 000,00 PLN

Thank you for being patient. We are doing some work on the site and will be back shortly.